Connect with us

Kolumnis

Anak lahir di luar negara oleh wanita Malaysia, ibu berhak cabar keputusan mahkamah – Peguam

Baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Rayuan bahawa anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu yang merupakan warganegara Malaysia dan berkahwin bukan warga asing tidak berhak mendapat kewarganegaraan secara automatik atau melalui kuat kuasa undang-undang.

Nor Zabetha

Published

on

gavel
Foto: Gambar sekadar hiasan.

Baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Rayuan bahawa anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu yang merupakan warganegara Malaysia dan berkahwin bukan warga asing tidak berhak mendapat kewarganegaraan secara automatik atau melalui kuat kuasa undang-undang.

Keputusan di Mahkamah Rayuan ini, sekaligus mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes SURIANI KEMPE & ORS v. KERAJAAN MALAYSIA & ORS [2021] 8 CLJ 666 yang membenarkan kewarganegaraan automatik melalui kuat kuasa undang-undang diberikan kepada anak-anak dilahirkan di luar negara oleh ibu warganegara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing.

Sedikit latar belakang, kes ini di peringkat Mahkamah Tinggi. Plaintif-Plaintif yang memulakan tindakan ini adalah Presiden Persatuan Family Frontiers dan sekumpulan ibu-ibu warganegara Malaysia yang melahirkan anak-anak di luar negara. Tindakan ini dimulakan secara saman pemula terhadap Defendan-Defendan iaitu Kerajaan Malaysia, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Plaintif-Plaintif memohon satu deklarasi dari Mahkamah bahawa anak-anak yang dilahirkan di luar Malaysia oleh ibu warganegara Malaysia berhak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Plaintif-Plaintif berhujah antaranya bahawa  Perkara 14(1)(b) yang dibaca bersama dengan Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua, Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan satu bentuk diskriminasi kepada ibu-ibu warganegara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing untuk mendapatkan kewarganegaraan anak mereka walhal Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan mana-mana bapa kepada anak-anak yang berkahwin dengan warga asing yang melahirkan ada di luar negara, berhak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang selaras dengan Seksyen 1(c) ini.

Merujuk kepada Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua seperti yang berikut:-

1. Tertakluk kepada peruntukan Bahagian III Perlembagaan ini, orang yang berikut yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia ialah warganegara melalui kuat kuasa undang-undang, iaitu:

Advertisement

“(c) tiap-tiap orang yang lahir di luar Persekutuan yang bapanya pada masa kelahiran itu seorang warganegara dan dalam masa satu tahun selepas kelahiran itu berlaku atau dalam masa apa-apa tempoh yang lebih lanjut sebagaimana yang dibenarkan oleh Kerajaan Persekutuan dalam mana-mana hal tertentu, kelahiran itu didaftarkan di suatu konsulat Persekutuan atau, jika kelahiran itu berlaku di Brunei atau di sesuatu wilayah yang ditetapkan bagi maksud ini melalui perintah Yang di-Pertuan Agong, didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan; dan”

Jelas bahawa berdasarkan Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua bahawa mana-mana lelaki yang berkahwin dengan warga asing dan anaknya dilahirkan di luar negara ini berhak mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Hal ini, telah menjadi pertikaian Plaintif-Plaintif bahawa perkara yang sama perlu juga diaplikasikan kepada ibu-ibu yang mempunyai situasi yang sama dan berhak mendapat kesamarataan seperti yang terkandung dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, Plaintif-Plaintif memohon agar Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua dibaca secara bersama dengan Perkara 8.

Perkara 8, Perlembagaan memperuntukkan seperti yang berikut:

  1. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.
  2. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apaapa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan.

Plaintif-Plaintif menegaskan bahawa Perkara 14(1)(b) yang dibaca bersama dengan Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua, Perlembagaan Persekutuan perlu diberi hak kesamarataan terhadap golongan ibu kerana mereka mengalami diskriminasi akibat peruntukan ini.  Antara alasan-alasan permohonan Plaintif-Plaintif adalah antaranya mereka terpaksa melalui proses permohonan kewarganeraan yang lama dan panjang dan kemudian bakal ditolak, kesukaran mendaftarkan sekolah anak-anak dan bil perubatan yang tinggi, risiko kehilangan hak penjagaan sekiranya mereka berpisah dengan suami warga asing. Oleh yang demikian, mereka memulakan tindakan ini di peringkat Mahkamah Tinggi bagi mendapatkan satu deklarasi kesamarataan dari segi undang-undang.

Namun di peringat Mahkamah Tinggi ini, Defendan-Defendan telah mencabar tuntutan mereka dengan alasan-alasan antaranya bahawa Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar tindakan ini kerana kuasa untuk memberikan kewarganegaraan adalah pada Kerajaan Persekutuan

Pada 9 September 2021, Mahkamah Tinggi telah membenarkan permohonan Plaintif-Plaintif dan memutuskan bahawa perkataan ‘bapa’ dalam Jadual kedua Perlembagaan mesti bermaksud dan merangkumi ibu. Oleh yang demikian, membenarkan kewarganegaraan automatik diberikan kepada kanak-kanak dilahirkan di luar negara oleh ibu warganegara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing.

Tidak berpuas hati dengan keputusan ini, Kerajaan Malaysia telah memfailkan Rayuan di Mahkamah dan pada 10 Ogos 2022, Mahkamah Rayuan telah mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan membenarkan Rayuan kerajaan, Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

Advertisement

Keputusan oleh tiga panel Hakim Mahkamah Rayuan ini dengan majoriti 2-1, berpendapat bahawa perkataan ‘bapa’ dalam Perkara 14(1)(b) dan peruntukan berkaitan dengannya dalam Jadual Kedua adalah jelas dan tidak boleh ditafsirkan untuk memasukkan ‘ibu’ dan hanya Parlimen yang boleh meminda perlembagaan, bukan mahkamah, untuk meminda perlembagaan. Mahkamah tidak boleh sesuka hati mengubah perlembagaan.

Oleh yang demikian, setakat keputusan ini Perkara 14(1)(b) yang dibaca bersama dengan Seksyen 1(c), Bahagian II Jadual Kedua, Perlembagaan Persekutuan adalah kekal iaitu hanya anak-anak kepada bapa yang merupakan warganegara yang berkahwin dengan warga asing sahaja berhak mendapat kewarganegaraan berdasarkan kuat kuasa undang-undang. Peruntukkan ini tidak terpakai kepada anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang warganegara. 

Namun, ibu-ibu dalam kes ini masih berhak untuk membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan bagi mencabar terhadap keputusan ini. 

 

Penafian: Artikel yang disiarkan The Merdeka Times ini adalah pandangan peribadi penulis. Ia tidak semestinya menggambarkan pendirian Editorial The Merdeka Times dalam isu yang dikupas.

Advertisement

Kolumnis

Khitan wanita: Fahami asas pensyariatan hukum sebelum pengkelasan FGM

Saya ingin memberi maklumbalas kepada ulasan Profesor Dr Dayang Anita Abdul Aziz berhubung dengan kajian beliau bertajuk ‘Kajian Rintis Knowledge, Attitude And Practice (KAP) Pengetahuan, Sikap dan Amalan Ibu Bapa dan Golongan Profesional Terhadap Impak Kesihatan FGM’ yang dijadikan asas beliau menggesa pengharaman khitan Wanita bagi semua kategori Female Genital Mutilation (FGM).

Profesor Dr Rafidah Hanim Mokhtar

Published

on

Foto: Profesor Dr Rafidah Hanim Mokhtar.

Saya ingin memberi maklumbalas kepada ulasan Profesor Dr Dayang Anita Abdul Aziz berhubung dengan kajian beliau bertajuk ‘Kajian Rintis Knowledge, Attitude And Practice (KAP) Pengetahuan, Sikap dan Amalan Ibu Bapa dan Golongan Profesional Terhadap Impak Kesihatan FGM’ yang dijadikan asas beliau menggesa pengharaman khitan Wanita bagi semua kategori Female Genital Mutilation (FGM).

Kajian tersebut pernah dibentangkan kepada Persatuan Ulama Malaysia dengan kehadiran beberapa pakar-pakar perubatan lain termasuk saya sendiri.

Saya menilai dari sudut metodologi kajian yang dibentangkan. Beberapa teguran telah diberi kerana kajian tersebut mempunyai beberapa kelemahan dari sudut metodologi, seterusnya menatijahkan dapatan kajian yang tidak tepat.

DEFINISI ILMUAN AGAMA YANG TIDAK JELAS DAN MENGELIRUKAN

Profesor Dr Dayang Anita melaporkan  bahawa sebanyak 57.5% ilmuan agama dalam kajian beliau mengatakan khitan wanita tidak wajib dilakukan.

Pertamanya, pengumpulan data kajian itu dilakukan secara kajiselidik menggunakan aplikasi GoogleForm . Tiga capaian atau link disebarluaskan melalui aplikasi media sosial seperti FB dan WhatsApp mengikut 3 kategori.

Advertisement

Daripada 3 capaian atau link ini,  responden kajian dipelawa menjawab dengan memilih sendiri kategori mereka sama ada sebagai ibubapa, pengamal perubatan atau ilmuan agama.

Justeru, penyelidik tidak dapat membuat verifikasi/mengenalpasti/mengesahkan adakah responden yang menjawab soalan2 tersebut, benar-benar menepati takrifan kategori seperti yang dikehendaki kajian.

Apabila dilihat kepada keputusan yang dibentangkan, nyata berlaku bias persampelan (sampling bias) di dalam kategori agamawan di mana terdapat responden agamawan yang melaporkan tahap pendidikan mereka adalah sehingga di peringkat menengah sahaja.  

Justeru, definisi dan kategori ilmuan Islam/agamawan  dalam kajian ini tidak tepat dan telah mengelirukan responden. Bidang pengkhususan/kepakaran agama juga tidak dinyatakan.

Pemakaian statistik agamawan seperti dalam dapatan kajian ini dapat diragui kesarjanaan mereka dan tidak wajar dijadikan hujah menolak pandangan Muzakarah Fatwa dari para Mufti yang mujtahid yang mengadakan perbincangan secara bersemuka dan mencapai keputusan secara kolektif dalam menentukan hukum-hakam.

TRAUMA DAN EMOSI IBUBAPA

Advertisement

Dilaporkan juga oleh kajian ini,  66% daripada ibubapa/penjaga merasa bimbang dengan amalan khitan bayi tersebut.

Merujuk kepada keputusan kajian,  soalan tentang kebimbangan ditanya secara umum iaitu “Perasaan Responden Ketika Khitan Dijalankan Ke Atas Anak” yang meliputi “Risau, Cemas, Takut, Berdebar-debar, Gemuruh, Ngilu, Menangis dan lain-lain bentuk perasaan yang umum”.

Reaksi anak-anak yang dikhitan pula menurut kajian dilaporkan sebagai 51.2% mendiamkan diri, 50% menangis dan 2.3% meronta.

Jika kita berfikir secara kritis, jawapan yang sama boleh diperolehi jika prosedur khitan bayi perempuan diganti dengan prosedur kesihatan yang lain seperti vaksinasi bayi, khatan bayi lelaki dan prosedur pembedahan kerana soalan-soalan mengenai kebimbangan ibubapa adalah sangat subjektif, apatah lagi melalui soalselidik GoogleForm yang tidak memungkinkan ibubapa menghuraikan dengan tepat perasaan mereka.

Justeru untuk mengatakan ia sebagai satu sebab yang wajar untuk pengharaman khitan adalah tidak wajar kerana kita tidak mengharamkan prosedur yang lain yang melahirkan kebimbangan yang sama.

Kajian turut menyatakan tentang komplikasi dimana 34% responden melaporkan pendarahan dan 2% melaporkan lebam.

Advertisement

Pendarahan di sini berlaku kerana sebahagian dari tatacara khitan wanita sendiri adalah terdapat sedikit/setitik kesan darah pada kapas yang dianggap lengkaplah upacara khitan wanita.

Takrifan komplikasi adalah kesan yang tidak diingini. Justeru pendarahan seperti yang dijawab melalui kajiselidik maya itu tidak menggambarkan satu bentuk komplikasi. Penyelidik mungkin mengkelaskan ia sebagai komplikasi sedangkan ibubapa sekadar melaporkan apa yang mereka nampak .

PENGKELASAN FGM YANG BERUBAH-UBAH

Pada tahun 1990, dalam sesi ke 9 persidangan Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), satu kenyataan dikeluarkan dinamakan rekomendasi nombor 14 yang menyeru ke arah penghapusan FGM. Amalan-amalan yang dirujuk ketika ini adalah dari amalan FGM yang diamalkan secara keterlaluan dan tidak selamat di Afrika seperti pemotongan dan pembuangan bibir faraj (labia minora dan labia majora) dengan pemotongan klitoris.

Pada tahun 1995, Malaysia telah menandatangani CEDAW dengan beberapa artikel dikecualikan (reserved). Pada tahun 1997 Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengklasifikasikan FGM kepada empat kategori melalui satu mesyuarat yang dinamakan “Technical Working Group on Female Genital Mutilation” , bertujuan untuk menarik perhatian dunia berkenaan amalan ini dan akibatnya daripada sudut kesihatan.

Desakan dari pihak feminis di Malaysia turut menggesa agar Malaysia  mengharamkan khitan wanita walaupun pihak berkuasa agama Malaysia telahpun memberi penerangan demi penerangan, bahawa khitan wanita bukanlah FGM.

Advertisement

Berhadapan dengan fakta ini dimana kaedah khitan wanita tidak menepati pengkategorian asal FGM, kaedah yang digunakan WHO adalah dengan memperbaharui takrifan dan pengklasifikasian FGM itu sendiri tanpa ada justifikasi atau bukti mudarat khitan wanita seperti yang diamalkan Malaysia.

WHO kemudiannya pada tahun 2007 menyatakan bahawa terdapat keperluan untuk membahagi-bahagikankan lagi pengkategorian FHM ini untuk merangkumi jenis-jenis mutilasi genital wanita dengan lebih terperinci lalu mereka mendatangkan klasifikasi FGM baru yang turut memasukkan teknik atau amalan khitan perempuan di bawah klasifikasi FGM sehingga terma baru FGM/FC (female circumcision) atau FGM-C.

Jadi adalah tidak wajar dan tidak saintifik apabila kita bergantung kepada pengkelasan WHO yang berubah-rubah dan diperbaharui sedangkan amalan khitan wanita ini telah lama diamalkan dalam masyarakat kita tanpa ada komplikasi besar sementelah khitan wanita mempunyai asas dalam agama.

ADAKAH MANFAAT KESIHATAN (MEDICAL BENEFITS) ITU SEBAGAI SATU SYARAT KEABSAHAN SESUATU AMALAN?

Walaupun dari sudut saintifik setakat ini kita tidak dapat membuktikan kesan positif daripada amalan khitan wanita,  tetapi kita sebagai umat Islam perlu memahami bahawa apabila datangnya sesuatu syariat, ianya pasti ada hikmah.

Seperti mana Imam Sulayman al-Bujayrami berkata: “Sesuatu perkara yang tidak diketahui makna oleh akal, pasti mempunyai sebab walaupun kita tidak tahu”.

Advertisement

Sebagai contoh kita tidak tahu kenapa bilangan rakaat berbeza-beza, jadi kita serahkan maksudnya kepada Allah.

Ketiadaan manfaat positif sesuatu amalan yang ditaklifkan kepada kita, tidak bermakna ianya membawa kesan negatif. Dalam era di mana setiap tahun terdapat desakan hebat untuk  pengharaman khitan wanita, dan di mana terdapat negara-negara tertentu yang telahpun menjadikan khitan wanita sebagai jenayah, adalah sukar untuk mendapatkan kebenaran penyelidikan klinikal melibatkan khitan wanita, tidak seperti penyelidikan khatan lelaki.

Khitan lelaki sering dijadikan perbandingan bahawa ia mempunyai manfaat perubatan, justeru amalan ini diterima dengan baik. Bahkan prosedur khatan lelaki telahpun diangkat dalam seminar antarabangsa bagi memperbaiki amalannya dan ia mempunyai garispanduan sendiri dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Khatan wanita, sehingga kini tiak mempunyai garispanduan kerana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menggunapakai kerangka WHO untuk tidak mengiktiraf khitan wanita sebagai satu prosedur perubatan.

Walaubagaimanapun, penemuan bahawa khatan lelaki dapat melindungi dari kanser zakar/penis hanya diketahui dalam sekitar tahun 1932, tidak sampai 100 tahun yang lalu. Antara kajian terawal di Amerika Syarikat mendapati dalam 1103 kes barah penis di rekodkan, tiada dari kes ini melibatkan kaum Yahudi yang mengamalkan khatan walaupun populasi Yahudi seramai 3%.

Kajian kes kontrol melibatkan tentera Amerika pula pada tahun 1947 menunjukkan barah penis adalah kurang dikalangan mereka yang berkhatan semasa kecil. Dalam tahun 1960an, kajian ekologi di Timur Afrika menunjukkan barah penis kurang dari kalangan etnik yang melakukan khatan berbanding dengan etnik yang tidak berkhatan .

Kajian-kajian di atas tidaklah menjadi sebab kenapa khatan lelaki di amalkan di negara kita,  bahkan umat Islam melakukannya kerana perkara tersebut ada nas dalam agama sejak Rasulullah SAW berpesan dalam hadis beliau 1400 tahun yang lalu. Begitulah juga sikap kita terhadap khitan wanita.

Advertisement

Ada yang berhujah wajar diharamkan khitan wanita kerana kes-kes jangkitan kuman atau pendarahan teruk dilaporkan. Komplikasi khatan lelaki sebenarnya lebih tinggi berbanding khitan wanita. Kadang-kadang berlaku kes kecuaian pihak-pihak doktor/bidan yang tidak terlatih menyebabkan ada laporan kes terpencil tetapi kaedah dalam feqah juga menyebut

1) الحكم الغالب. والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب

Maksudnya: Sesuatu hukum ditetapkan ke atas perkara yang lazim berlaku. Perkara yang jarang berlaku tidak menunjukkan hukum yang berlawanan dengan perkara yang lazim.

2) الحكم يبنى على الغالب دون النادر

Maksudnya: sesuatu hukum terbina di atas perkara yang lazim berlaku, bukan pada perkara yang jarang berlaku.

Kemudaratan pada kes terpencil tidak sewenang-wenangnya menyebabkan berlakunya pengharaman ke atas kes tersebut. Malah hukum yang telah jelas tentang kewajipan berkhitan bagi wanita tetap terpakai.

Advertisement

Penetapan hukum tidak boleh hanya disandarkan kepada kes-kes terpencil sebagai hukum yang terpakai untuk semua pihak yang berkaitan. Ia menjadikan hukum itu sempit dan tidak konsisten.

Sebaliknya, jika berlaku kemudaratan bagi sesetengah kes, kelonggaran atau pengecualian boleh dipertimbangkan berdasarkan asas-asas pensyariatan yang jelas.

Pesakit kencing manis yang teruk, mungkin mengalami kekurangan gula (hipoglisemia) jika berpuasa dan akan memudaratkan beliau. Adakah kita mengharamkan ibadah puasa? Tidak, sebaliknya pesakit tersebut mendapat kelonggaran untuk tidak berpuasa kerana menjaga nyawa beliau.

Sewajarnya kita sebagai umat Islam perlu mengetahui secara asas akan usul fiqh dan bertanya kepada yang pakar sebelum kita terus menggunapakai konvensyen-konvensyen antarabangsa seperti rekomendasi CEDAW, kategori FGM oleh WHO dan lain-lain. Ini perlu agar kita bersifat objektif, konsisten dan telus dalam mengemukakan bukti-bukti perubatan dalam berhadapan isu-isu terkait dengan syariat Islam.

Profesor Dr Rafidah Hanim Mokhtar

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Advertisement

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Penafian: Artikel yang disiarkan The Merdeka Times ini adalah pandangan peribadi penulis. Ia tidak menggambarkan pendirian The Merdeka Times dalam isu yang dikupas.

Teruskan Membaca
Advertisement

Kata Kunci

Advertisement

Trending